Trên ứng dụng Điện thoại

Bước 1: Chọn hũ với portfolio mà bạn đang muốn theo dõi

Bước 2: Kéo xuống, chọn ” Phân bổ tiền đến quỹ

Bảng phân bổ sẽ có đầy đủ thông tin về lượng phân bổ tới từng quỹ và số chứng chỉ quỹ tương ứng.

Để kiểm tra thông tin chi tiết về quỹ, bấm vào từng quỹ. Tại đây sẽ có biểu đồ dao động giá chứng chỉ quỹ, thông tin về quỹ và đường link dẫn tới trang chủ từng quỹ.

Trên giao diện website

Bước 1: Từ màn hình chính, chọn “PORTFOLIO

Bước 2: Chọn “CHI TIẾT PHÂN BỔ TIỀN

Bảng phân bổ sẽ có đầy đủ thông tin về lượng phân bổ tới từng quỹ và số chứng chỉ quỹ tương ứng.

Để kiểm tra thông tin chi tiết về quỹ, bấm vào từng quỹ. Tại đây sẽ có biểu đồ dao động giá chứng chỉ quỹ, thông tin về quỹ và đường link dẫn tới trang chủ từng quỹ.

Tại bảng chi tiết phân bổ, bạn có thể Kiểm tra lượng tiền được phân bổ đến từng quỹ cũng như số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng. Trạng thái màu xanh thể hiện chứng chỉ quỹ đã được quỹ xác nhận, và trang thái màu vàng là trạng thái đang xác nhận, tất cả tuân theo lịch cập nhật NAV của các quỹ.