Hướng dẫn xem kết quả hoạt động

13/06/2019

Trên giao diện điện thoại

Lưu ý: Thay đổi mốc thời gian sẽ khiến con số biểu thị tăng giảm thay đổi