Trên giao diện điện thoại

Bước 1 : chọn hũ có cấu trúc mà bạn cần xem

Tại đây, sẽ hiện ra thông tin chi tiết Hũ

Bước 2: Kéo xuống, chọn Kết quả của hoạt động

tại đây sẽ hiện ra biểu đồ chi tiết về kết quả hoạt động chung của quỹ theo từng mốc thời gia khác nhau tới thời điểm hiện tại

Trên giao diện web

Bước 1: Chọn mục Portfolio

Bước 2: Chọn Chi tiết

Bước 3: Kéo xuống, chọn kết quả hoạt động

Để xem kết quả hoạt động của các quỹ khác, trước khi thực hiện chuyên đổi cấu trúc:

Trên giao diện điện thoại

Bước 1: Chọn hũ mà bạn đang đang có nhu cấu chuyển đổi câu trúc.

Bước 2: Kéo xuống, chọn các Smart Portfolio khác

Bước 3: Bấm vào từng portfolio để xem kết quả hoạt động của cấu trúc tương ứng

Trên giao diện web

Bước 1: Chọn mục Portfolio

Bước 2: Chọn Chi tiết

Bước 3: Kéo xuống, chọn kết quả hoạt động