Rủi ro là gì?

13/06/2019

Để giải thích một cách đơn điệu trong tài chính, rủi ro là các yếu tố ảnh hưởng tới Giá Trị Tài Sản của bạn theo chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên, rủi ro luôn đi kèm với cơ hội.

Để hạn chế rủi ro, đồng thời tối ưu được tiềm năng lợi nhuận của người dùng, Finhay theo đuổi tư duy phần bổ quỹ tài chính của Harry Markowitz, người đạt giải Nobel kinh tế thập nhiên 90s. Bạn có thể đọc thêm tại đây.