Theo dõi biến động tài sản trên ứng dụng Finhay

23/08/2019

Bấm vào nút Tổng tài sản

Đây là màn hình Tổng quan

Tại đây, kéo xuống, bạn sẽ thấy 2 mục là Tăng trưởng và Kiếm được, trong đó:

Tăng trưởng là số tiền tăng lên do tất cả các hoạt động trong Finhay, bao gồm cả nhận thưởng, tăng trưởng tài sản thông qua hoạt động đầu tư của các quỹ

Kiếm được là phần tiền tăng lên do các hoạt động nhận thưởng như nhận thưởng giới thiệu bạn bè, nhận hoàn tiền từ các ưu đãi hoàn tiền ..v…v…

Bạn có thể bám vào phần biểu đồ, và xem chi tiết thời gian tiền lên xuống trong một biểu đồ