1, Đầu tư

Xem tổng quát

Để theo dõi biến động tài sản của sản phẩm đầu tư, bạn làm như sau:

Chọn mục Đầu Tư >>> lúc này hiển thị màn hình Tổng tài sản. 1 bên là Tổng quan và 1 bên là Biểu đồ.

Trong phần Tổng quan:

Tại đây, kéo xuống, bạn sẽ thấy 2 mục là Tăng trưởng và Kiếm được, trong đó:

Tăng trưởng là số tiền tăng lên do tất cả các hoạt động trong Finhay, bao gồm cả nhận thưởng, tăng trưởng tài sản thông qua hoạt động đầu tư của các quỹ

Kiếm được là phần tiền tăng lên do các hoạt động nhận thưởng như nhận thưởng giới thiệu bạn bè, nhận hoàn tiền từ các ưu đãi hoàn tiền ..v…v…

Trong phần Biểu đồ:

Theo dõi chi tiết thời gian tiền lên xuống trong một biểu đồ theo khoảng thời gian

Cách xem chi tiết kết quả từng cấu trúc

Để xem chi tiết từng cấu trúc, từ màn hình Tổng tài sản kéo xuống bên dưới cùng màn hình >>> Chọn hũ mục tiêu cần xem (trong phần Mục tiêu của tôi) >>> Tại màn hình hũ, kéo xuống phần Tiền của tôi ở đâu >>> Nhấn vào Chi tiết về… >>> Kéo màn hình xuống dưới phần Xem thêm >>> nhấn chọn Kết quả hoạt động. Từ đây bạn có thể theo dõi biến động của linh vật mà mình đã đầu tư.

Hoặc xem Bảng phân bổ tiền đến quỹ để theo dõi biến động tài sản theo từng quỹ.

2, Tiết kiệm

Để theo dõi sự biến động tài sản khi sử dụng sản phẩm Tiết Kiệm tại Finhay. Bạn thực hiện như sau:

Từ màn hình chính >>> Chọn Tiết Kiệm >>> Tại đây bạn có thể theo dõi chi tiết phần lãi tăng trưởng hàng ngày.

Trong đó:

  • Lãi tạm tính là: Số tiền lãi dự kiến mà bạn sẽ được nhận tính đến thời điểm hiện tại nhưng số tiền lãi này thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn trên Finhay mà chỉ được chuyển vào ngày trả lãi của tháng
  • Lãi đã nhận là: Số tiền lãi mà trên thực tế đã được trả về tài khoản của bạn. Lãi đã nhận được trả vào một ngày cố định trong tháng. Mỗi gói tiết kiệm sẽ có 1 ngày trả lãi khác nhau.