Các Quỹ tài chính mà Finhay đang hợp tác

26/10/2019

1, Quỹ BVBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)

2, Quỹ BVPF –  Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)

3, Quỹ TCBF –  Được quản lý bởi công ty công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)

4, Quỹ TCFF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)

5, Quỹ VFB – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

6, Quỹ VF1 – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

7, Quỹ ETFVN30 – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

8, Quỹ SSIBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

9, Quỹ SCA – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

10, Quỹ BCF – Được quản lý bởi công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank 

11, Quỹ VNDAF – Được quản lý bởi công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (IPAAM)