Các Quỹ tài chính mà Finhay đang hợp tác

26/10/2019

1, Quỹ BVBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)

2, Quỹ BVPF –  Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)

3, Quỹ TCBF –  Được quản lý bởi công ty công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)

4, Quỹ TCFF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)

5, Quỹ VFB – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

6, Quỹ VF1 – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

7, Quỹ ETFVN30 – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

8, Quỹ SSIBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

9, Quỹ SCA – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

10, Quỹ BCF – Được quản lý bởi công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank 

11, Quỹ VNDAF – Được quản lý bởi công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (IPAAM)

Tất cả các quỹ tài chính trên đều được đăng ký với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước