Tất cả các quỹ tài chính đều có website đăng tải đầy đủ thông tin liên hệ. Mọi cá nhân đều có thể gọi điện/email để xác nhận trực tiếp với các quỹ xem có làm việc với Finhay hay không.