Trước tiên, mời bạn tham khảo Hợp đồng điện tử tại đây để hiểu rõ hơn về việc vận hành và tính pháp lý của Finhay: http://bit.ly/2JKPTxj

Để làm rõ cho câu hỏi này, Finhay xin trả lời thêm:

Finhay không giữ tiền của người dùng cũng như không thực hiện việc đầu tư.

Số tiền của Người dùng chuyển thông qua Finhay sẽ chuyển tới Công ty cổ phần quản lý Quỹ Thiên Việt theo Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư số 01/TVAM-FINHAY để thực hiện việc mua các sản phẩm tài chính. Theo đó Người dùng luôn luôn là Người hưởng lợi duy nhất và cuối cùng đối với tài sản được ủy thác quy định tại Hợp đồng nêu trên.

(Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt là pháp nhân được thành lập hợp pháp và hoạt động theo Giấy phép hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp số 15/UBCK-GPHĐQLQ ngày 28/12/2006, các Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 20/05/2015, 21/GPĐC-UBCK ngày 01/09/2015 và các giấy phép điều chỉnh khác, tại địa chỉ Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM là Đơn vị quản lý đầu tư mà Finhay lựa chọn để quản lý tài sản của Người dùng.)

Trong trường hợp Finhay phá sản, nếu pháp luật cho phép, Người dùng có thể đề nghị Đơn vị quản lý đầu tư phân chia lại một phần hoặc toàn bộ vốn và/hoặc tài sản phát sinh từ Hợp tác kinh doanh, theo danh sách, thông tin và dữ liệu mà Đơn vị quản lý đầu tư đã được cung cấp tại thời điểm gần nhất, cũng như điều kiện và tính khả thi tại thời điểm đó.

Cảm ơn bạn.