Mỗi Hũ Bảo Vệ đều có hai phần: Phần tích lũy và phần bảo vệ.

Phần tích lũy

Là khoản tiền tích lũy mà bạn đang đưa qua Finhay để đầu tư tại các quỹ tài chính tại Việt Nam. Bạn có thể rút khoản tiền này bất kỳ lúc nào mà không gây ảnh hưởng tới quyền lợi bảo hiểm.

Phần bảo vệ

Là sự hỗ trợ tài chính mà bạn nhận được từ đối tác bảo hiểm của Finhay trong trường hợp gặp rủi ro. Kỳ hạn của gói bảo hiểm này là 1 năm. Hết 1 năm, bạn có thể tái tục (tiếp tục tham gia bảo hiểm) để nhận được quyền lợi bảo vệ.