Sản phẩm Tiết kiệm của Finhay không có kỳ hạn.

Bạn có thể rút tiền tiết kiệm tại bất kỳ thời điểm nào mong muốn và khi rút tiền sẽ không bị mất lãi (nhận được đủ số lãi tạm tính khi đến ngày trả lãi trong tháng). Bạn cũng không mất phí rút khi rút tiền Tiết kiệm

Thời gian rút tiền mất khoảng 3-5 ngày làm việc.

Đọc thêm: Tiết kiệm Finhay là gì ?