Tiền lãi Tiết kiệm được trả như thế nào ?

24/03/2020

Lãi thực tế được trả vào một ngày cố định trong tháng. Mỗi gói tiết kiệm (hợp đồng tiền gửi) sẽ có có 1 ngày trả lãi khác nhau. Tiền lãi sẽ được chuyển vào Hũ mặc định của bạn trên Finhay để tiếp tục đầu tư.

Lãi tạm tính là số tiền lãi dự kiến mà bạn sẽ được nhận tính đến thời điểm hiện tại nhưng số tiền lãi này thực tế chưa được chuyển về tài khoản của bạn trên Finhay mà chỉ được chuyển vào ngày trả lãi của tháng.