Finhay không giữ tiền của người dùng cũng như không thực hiện việc đầu tư.

1. Sản phẩm Đầu Tư

Khoản tiền đầu tư của bạn sẽ được chuyển đến các công ty quản lý quỹ có mặt trong hệ thống Finhay và các công ty này thực hiện quản lý và đầu tư vào thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền gửi nhằm đem lại tăng trưởng cho khoản đầu tư đó.

Quỹ sẽ gửi lại người dùng Chứng Chỉ Quỹ (CCQ). Các CCQ đều có giá. Bạn đầu tư bao nhiêu bạn sẽ được nhận về số chứng chỉ quỹ với giá tương đương bấy nhiêu. Bạn sẽ có lợi nhuận khi số CCQ bạn đang sở hữu tăng giá, và ngược lại

Các quỹ trong hệ thống Finhay đều thuộc quản lý của các đơn vị có uy tín trong lĩnh vực tài chính, được đăng kí với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tài sản của bạn sẽ được cập nhật theo thời gian thực hàng ngày. Có thể tăng lên, có thể giảm đi, có thể đứng yên, tùy vào tình hình thị trường. Finhay lưu ý, trong đầu tư, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Finhay cung cấp nền tảng công nghệ để giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với đầu tư tài chính, mọi quyết định và lựa chọn đều là quyền của người dùng.

2. Sản phẩm Tích Lũy

Khoản tiền tích lũy của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính với tài sản cơ sở là các chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi do các ngân hàng uy tín của Việt Nam phát hành.

Bạn sẽ nhận được lãi suất hàng tháng của gói Tích Lũy đã mua.

3. Sản phẩm Bảo vệ

Sản phẩm bảo vệ bao gồm 2 yếu tố cấu thành là: Đầu tư và Bảo hiểm

Đối với đầu tư thì tiền của bạn sẽ được chuyển đến các công ty quản lý quỹ để thực hiện việc đầu tư như sản phẩm đầu tư ở mục 1. Đối với bảo hiểm, tiền của bạn sẽ dùng để mua các gói bảo hiểm phi nhân thọ do các công ty bảo hiểm cung cấp.