Finhay ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN HÀNG NĂM BỞI ERNST & YOUNG (EY) một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng.

Finhay cũng đã đăng ký kinh doanh với đầy đủ thủ tục pháp lý hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn có thể tra cứu thông tin Finhay trên các trang thông tin doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc xét duyệt dòng tiền được kiểm soát bởi CT TNHH Kế Toán và Tư Vấn VBP Giấy phép số 104/KDKET bởi Bộ Tài Chính

*Chi tiết có thể xem tại hợp đồng điện tử