Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Tổng số tiền Tích luỹ tối đa của 1 người dùng là 500 triệu đồng. Nếu người dùng nạp tiền tích luỹ nhiều hơn 500 triệu, số tiền thừa sẽ tự động được chuyển về Cấu trúc mặc định đầu tư chứng chỉ quỹ.

Lưu ý: Nếu bạn đã tích lũy hơn 500 triệu trước ngày 22/04/2020 vẫn được bảo toàn số tiền ở mục Tích lũy.