1. Nạp Đầu tư

Để nạp tiền sử dụng sản phẩm Đầu tư. Bạn vui lòng đọc hướng dẫn tại đây.

2. Nạp Tích lũy

Để nạp tiền sử dụng sản phẩm Tích lũy không kỳ hạn với lãi suất hấp dẫn 5.0%, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây.