Định nghĩa Quỹ đầu tư

Theo Điều 4 – luật chứng khoán 2019, Quỹ đầu tư có thể được hiểu là quỹ huy động vốn từ nhà đầu tư để đầu tư vào các loại tài sản tuân thủ theo mục tiêu được xác định. Nói một cách khác, Quỹ đầu tư là định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác.

Còn với thị trường tài chính, quỹ đầu tư được coi là sản phẩm dịch vụ các công ty quản lý quỹ tạo ra để thu hút tiền từ nhiều người cùng đầu tư vào. Đơn vị đầu tư vào các lĩnh vực có thể sinh lời cao như: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền tệ hay các loại tài sản có giá trị khác.

Phân loại Quỹ đầu tư tại Việt Nam

Dựa vào cấu trúc vận động của vốn đầu tư phân ra Quỹ đóngQuỹ mở:

1. Quỹ đóng

Quỹ đóng cho phát hành chứng chỉ quỹ 1 lần duy nhất khi thực hiện huy động vốn và quỹ. Và sẽ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/trái phiếu, chứng chỉ quỹ khi bạn muốn bán lại. Sau đó, khi đã đóng quỹ (kết thúc quá trình huy động vốn) các chứng chỉ quỹ đã mua sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2. Quỹ mở

Quỹ mở được thành lập với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành đầu tiên ra ngoài, các giao dịch mua/bán của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV). Giao dịch được thực hiện trực tiếp với các công ty quản lý quỹ.

Quỹ mở cho phép bạn bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ. Quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị ròng tại thời điểm giao dịch. Các giao dịch mua bán được thực hiện trực tiếp với các công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Các loại Quỹ đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính là:

  • Quỹ cổ Phiếu
  • Quỹ đầu tư Trái Phiếu và Thu Nhập
  • Quỹ đầu tư thị trường tiền tệ
  • Quỹ đầu tư hoán đổi danh mục (ETF)a
  • Quỹ đầu tư đặc thù (tập trung đầu tư vào 1 hay 2 ngành)