Với sản phẩm Tích lũy 3 tháng, Finhay có giới hạn:

  • Số tiền tối thiểu: 50.000đ/lần
  • Số tiền tối đa: 500 triệu/tài khoản

Nếu bạn nạp tiền dưới 50.000đ: Finhay tự động chuyển số tiền này vào sản phẩm Đầu tư.

Nếu bạn nạp tiền trên 500 triệu: Finhay tự động chuyển số tiền chênh lệch vào sản phẩm Đầu tư

Ví dụ:

  • Tổng số tiền bạn nạp vào sản phẩm Tích lũy 3 tháng là 510.000.000đ.
  • Số tiền chênh lệch: 510.000.000đ – 500.000.000đ = 10.000.000đ
  • Finhay sẽ chuyển 10.000.000đ này vào mục Đầu tư của bạn.

Lưu ý: Giới hạn này chỉ áp dụng cho số tiền bạn chủ động nạp vào Finhay, không áp dụng với số tiền tái tục.

Ví dụ: Tại thời điểm đáo hạn, nếu số tiền mang đi tái tục (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) lớn hơn 500 triệu thì số tiền này vẫn nằm trong sản phẩm Tích lũy 3 tháng và không bị chuyển sang sản phẩm Đầu tư.