Từ 8/2020, sản phẩm Tiết kiệm đổi tên gọi thành Tích luỹ. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi bản chất sản phẩm và không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của người dùng từ trước đến nay.

Sản phẩm Tích luỹ không có kỳ hạn của Finhay là sản phẩm mà người dùng có thể rút tiền tích lũy tại bất kỳ thời điểm nào mong muốn và khi rút tiền sẽ không bị mất lãi (nhận được đủ số lãi tạm tính khi đến ngày trả lãi trong tháng). Người dùng cũng không mất phí rút khi rút tiền từ sản phẩm Tích luỹ này.

Thời gian rút tiền mất khoảng 02 ngày làm việc kể từ ngày người dùng đặt lệnh rút.